The Housing Company

The Housing Company
Wilhelminasingel 118
6221 BL Maastricht

Tel: 043-3900399
Mail: info@thehousingcompany.nl

Privacy beleid

Privacy Beleid The Housing Company B.V.
The Housing Company B.V. (THC) hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke
gegevens die u aan ons verstrekt. Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die
THC verwerkt van personen die zijn persoonsgegevens heeft verstrekt en THC heeft geregistreerd.
Vult u een van de formulieren in op onze website, dan worden persoons- of adresgegevens
uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Deze gegevens worden niet voor andere
doeleinden gebruikt of verstrekt aan derden.
Heeft u uw contactgegevens aan ons verstrekt voor zakelijke doeleinden dan zullen wij uw
contactgegevens ook alleen hiervoor gebruiken. Ook deze gegevens worden niet verstrekt aan
derden zonder expliciete toestemming vanuit uw kant.
Indien u uw gegevens wenst te laten verwijderen uit onze bestanden, kunt u tijdens kantooruren
contact met ons opnemen met het verzoek hiertoe.
Onze website verzamelt statistische gegevens via het programma Google Analytics. Deze gegevens
zijn niet herleidbaar tot individuele personen. THC B.V. gebruikt deze gegevens enkel en alleen om de
website aan te passen aan de wensen en voorkeuren van gebruikers. U kunt onze website dus
anoniem raadplegen.
Mocht u zich in het verleden hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief en deze niet meer willen
ontvangen dan kunt u zich via de link in de nieuwsbrief hier ook weer voor afmelden. Uw gegevens
worden dan automatisch verwijderd uit het databestand t.b.v. de nieuwsbrief.
1. Welke gegevens verwerkt THC en voor welk doel
Gegevens ten behoeve van administratieve verwerking, facturatie, communicatie en
contractvorming worden de volgende persoons- en/of bedrijfsgegevens verwerkt, deze gegevens
worden niet gedeeld met derden.
Persoonsgegevens:
• NAW gegevens /privé
• Organisatie en functie
• E-mailadres privé
• Telefoonnummer(s) privé
• Notities
• Multimedia informatie (Linkedin, facebook, homepage, twitter)
Organisatiegegevens ( indien van toepassing):
• Naam,
• Organisatie en functie
• Bezoekadres en postadres zakelijk
• Telefoonnummer zakelijk
• E-mailadres(sen) zakelijk
• Telefoonnummer(s) zakelijk
• Notities
• Multimedia informatie zakelijk (Linkedin, facebook, homepage, twitter)

Onderstaande gegevens worden alleen door THC gebruikt in de volgende gevallen:
• Facturatieverwerking van uitgevoerde werkzaamheden.
• Communicatie over de dienstverlening van THC, ontwikkelingen en uitgevoerde
werkzaamheden.
• Toezending van door THC verzorgde publicaties zoals digitale nieuwsbrieven*,
vakinhoudelijke informatie, publicaties.
*afmelding van digitale nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk via een afmeldlink onder aan de
betreffende nieuwsbrief.
2. Beveiligingsmaatregelen en Bewerkers
Ter bescherming van de hiervoor beschreven gegevens heeft de organisatie passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden deze gegevens beveiligd tegen
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of
beschadiging.
Indien nodig maakt de organisatie voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik van
diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens
uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een
bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de
Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en
dit Privacy beleid na te leven. Indien u vragen hierover heeft kunt u deze aan onze organisatie
stellen. De contactgegevens hiertoe staan op onze website vermeld.
3. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
Een verzoek kan ingediend worden om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of
te verwijderen. THC zal een dergelijk verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en de
aanvrager, na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.
Indien THC een bepaald verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
Indien een persoon bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 1, kan deze eveneens contact opnemen met THC. THC zal het bezwaar onverwijld
in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een
wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat
laatste het geval is, zal THC de aanvrager hiervan op de hoogte brengen.
Indien er klachten zijn over de wijze waarop de organisatie persoonsgegevens verwerkt of verzoeken
behandelt, kan altijd contact worden opgenomen met de directie van THC. Indien dit niet leidt tot
een oplossing kan natuurlijk altijd gebruik gemaakt worden het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de
bevoegde rechter.
4. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website of de nieuwsbrief van
THC bekend gemaakt.
Opgemaakt: Maastricht, 15 mei 2018
Makelaars | Vastgoedmanagers | VvE Beheer